ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 طراحی و توسعه

درخواست های مربوط به امور طراحی و توسعه سامانه در این بخش قرار دارد

 مالی و بازرگانی

درخواست های مربوط به امور مالی و قراردادی سامانه در این بخش قرار دارد